Algemene voorwaarden PipowagenTwente

Gebruik

Artikel 1

De huurder heeft de pipowagen (het gehuurde) in goede staat ontvangen. Onder goede staat van de pipowagen dient te worden verstaan de staat waarin de huurder/gebruiker kan verwachten dat een goed onderhouden pipowagen zich bevindt.

 

Artikel 2

a. PipowgenTwente is te allen tijde gerechtigd om na vermeend misbruik van de pipowagen door huurder/gebruiker de huurovereenkomst per direct te ontbinden en de pipowagen wederom in te nemen.

 

Aansprakelijkheid huurder

Artikel 3

Het gebruik van de pipowagen geschiedt geheel op eigen risico. PipowagenTwente is niet aansprakelijk voor welke schade veroorzaakt aan huurder, gebruiker, derden en/of goederen (van derden dan wel van verhuurder), welke is ontstaan gedurende de periode dat huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker gebruikmaakt van de pipowagen.

Een huurder die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is naast de sub a genoemde schade aansprakelijk voor alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde pipowagen toegebracht of ontstaan tijdens de periode van gebruik, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden.

Voorzover nodig vrijwaart huurder verhuurder voor de in sub a en sub b genoemde schade. d. Huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker is gehouden (het voordoen van) de in sub a en sub b genoemde schade zo spoedig mogelijk aan PipowagenTwente mede te delen, doch uiterlijk op het moment dat huurder/gebruiker de pipowagen inlevert. Na het ontstaan van de in sub a en sub b genoemde schade is de huurder gehouden PipowagenTwente in kennis te stellen van alle benodigde (rechts)persoon- en verzekeringsgegevens benodigd voor een correcte schadeafwikkeling.

Deze huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, behoudens schriftelijke afwijking, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de trekker contant aan PipowagenTwente voldoen.

In het geval PipowagenTwente door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de door huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker van de pipowagen bij deze derde veroorzaakte schade, zal PipowagenTwente de derde de huurovereenkomst overleggen, die ten tijde van het schadeveroorzakende voorval gold en dus de derde van de persoonsgegevens van huurder in kennis stellen. Huurder stemt ermee in dat PipowagenTwente voornoemde gegevens aan de derde ter beschikking stelt.

Ook gedurende het gebruik van de Pipowagen door huurder dan wel de uiteindelijke gebruiker begane verkeersovertredingen en hierdoor veroorzaakte kosten komen voor rekening van huurder.

In het geval PipiwagenTwente hierover wordt aangeschreven, zal zij onder overlegging van de huurovereenkomst die ten tijde van de overtreding ten aanzien van de pipowagen gold, waarmee de overtreding werd begaan, de instantie welke de boete in rekening stelt in kennis stellen van het feit dat ten tijde van de overtreding de pipowagen was verhuurd.

Waarborgsom

Artikel 4

Verhuurder kan van huurder eisen dat deze voor aanvang van het gebruik van de pipowagen een waarborgsom betaald. Deze waarborgsom krijgt de huurder retour als de pipowagen in dezelfde staat als bij ontvangst door de huurder is ingeleverd. PipowagenTwente is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de (eventuele) gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van PipowagenTwente op aanvullende schadevergoeding.